De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden die eens per twee jaar respectievelijk door ouders en teamleden worden gekozen. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de MR ten minste driemaal per jaar overleg met de directeur over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. In de praktijk is dit circa zes keer per schooljaar. Vaste overlegpunten zijn onder andere het teamformatieplan voor het komende schooljaar, het vakantierooster en de schoolbegroting.

mrouders

Oudergeleding Medezeggenschapsraad
Van links naar rechts: Berrit Bakker, Niels Stam en Arthur Hol

 

mrpersoneel 

Leerkrachtgeleding Medezeggenschapsraad
Van links naar rechts: Tim van der Voort, Jacqueline Koppel en Margit Meuwissen - van der Straaten

 

 

Instemming en advies
Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de MR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door de directie en/of het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen Primair Onderwijs. Instemmingsrecht houdt in dat de directie en/of het bestuur een besluit niet kan uitvoeren zolang de MR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de MR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan de directie en/of het bestuur van overige zaken die geregeld moeten worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klassengrootte, aannamebeleid, identiteit van de school (invulling van de ‘K’ van Katholiek) en veiligheid, normen en waarden.

Klankbord
Naast deze wettelijke bevoegdheden vervult de MR nog een belangrijke functie: het vervullen van een klankbordfunctie voor zowel ouders, team als directie. Zaken die spelen op school waarvoor niet direct een logische oplossing voorhanden is of zaken waarmee men niet direct naar de directie of het team wil stappen, kunnen zowel door de ouders als het team aan de MR worden voorgelegd. Leden van de MR zijn een aanspreekpunt voor ouders. Ze staan open voor uw ideeën. Zijn er zaken op school die volgens u anders en/of beter kunnen, schroom dan niet om hierover met een lid van de MR van gedachten te wisselen. Hierop kan dan vervolgens adviserend of bemiddelend worden opgetreden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.

Contact

U kunt uw vragen en opmerkingen kwijt bij de MR door de MR-leden aan te spreken op het schoolplein of contact met hen op te nemen via telefoon of e-mail: BINMR@atscholen4.onmicrosoft.com