​​​​​Het onderwijs van De Binckhorst-St. Jan is gericht op de totale ontwikkeling van het kind in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. We zijn een school waarbinnen leerlingen met een katholieke achtergrond net zo welkom zijn als leerlingen met een niet-katholieke achtergrond. We gaan in ons onderwijs uit van onze kernwaarden: veiligheid, ruimte en ontdekken. 

We bieden ons onderwijs op een gestructureerde manier aan. Door te werken met groepsplannen sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen. In ons onderwijs willen we de leerlingen inspireren en uitdagen en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen. We bieden vanaf groep 1 Engels aan en we integreren ICT in het gehele onderwijs.

 

Veiligheid

De Binckhorst- St. Jan biedt kinderen en teamleden een omgeving waarin het welbevinden centraal staat. We hebben aandacht voor elkaar waarbij school, kind en ouders in verbondenheid samenwerken. De leerkracht zoekt afstemming met de ouders in het onderwijs en de opvoeding waarbij we hechten aan open en positieve communicatie. Saamhorigheid is niet vanzelfsprekend. Er zijn allerlei activiteiten waarbij we leerlingen van verschillende groepen samenbrengen. U kunt hierbij denken aan de (maand)vieringen, tutor lezen en presentaties van projecten. Veiligheid bieden we ook door een weloverwogen indeling van de school en het plein. Het is fijn dat onze kinderen op het schoolplein ruimte hebben voor groepsspel, maar zich ook kunnen terugtrekken op een rustige plek.

Ruimte

We gaan bewust om met ieders eigenheid en zetten kinderen in hun kracht door waar mogelijk aan te sluiten bij hun ontwikkeling. De leerkrachten maken samen met de kinderen klassenafspraken die door de school gedragen worden en in ieder lokaal duidelijk zichtbaar zijn. Doordat de afspraken schoolbreed en samen met de leerlingen gemaakt worden werken we aan vrijheid in gebondenheid.

​Ontdekken

We vinden we het van groot belang dat leerlingen zich veelzijdig ontwikkelen: op intellectueel, sociaal emotioneel, zintuiglijk, religieus en creatief gebied. We realiseren ons dat alles met elkaar verbonden is en door thematisch onderwijs langzaam uit te breiden in de school willen we de kinderen laten ervaren dat ons onderwijs levensecht is. In ons onderwijs willen we de leerlingen l​aten ontdekken hoe je door middel van taal over grenzen heen kunt kijken. We stimuleren onze leerkrachten zich onderwijskundig, pedagogisch en organisatorisch te blijven ontwikkelen.​