1. De school

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak 

Directie 

marline 

Directeur
Marline Gijzel-Schaapherder        

 

emma spng

Adjunct-directeur
Emma Strootman 

Het team 

Groep 1/2 Orange  Irene Tijchon en Puck de Ruiter 
Groep 1/2 Red  Rita Schimmel en Anna van der Laan
Groep 1/2 Yellow Monique Smeur en Britt Vos
Groep 1/2 Blue Margit Meuwissen - van der Straaten en Michèle Vulling 
Groep 1/2 Green Marlies van Aggelen en Andrea Amador Carreno
Groep 3A  Marielle van Steenderen de Kok
Groep 3B Chantal Bentvelsen en Sandra Drost
Groep 4A Amy Haring 
Groep 4B Jacqueline Koppel en Brenda van Wees
Groep 5A Jacintha Fakkeldij en Hester Gordeau
Groep 5B Aninka Hartman - de Ridder en Brenda van Wees
Groep 6A Naomi Schmitz 
Groep 6B Gonny van der Wolf en Annemarie Belger 
Groep 7A Demi van der Poel
Groep 7B Tim van der Voort en Emma Morelissen
Groep 8A Martijn van de Ven en Marleen Buitendijk
Groep 8B  Femke Vos en Emma Strootman

Vakleerkrachten en ondersteunend personeel 

Muziek: Esther Nuijten 
Engels: Martijn van de Ven 
Gymnastiek 1-8: Gijs Lok
Explorergroep: Marleen Buitendijk 
Intern begeleiders: Diny Koelewijn, Manda van der Sar 
Leespaleis: Diny Koelewijn 
Leerlingcoördinator: Ellen Zemmelink
Leerlingondersteuning: Pascale de Wit 
Leerkrachtondersteuner: Andrea Amador Carreno, Esther Hylkema, Marissa van Boheemen en Marie Boertje
Administratie: Jovita van Vliet 
Conciërge: Rob Rietdijk 

 

 "Ik geef graag les op de Binckhorst omdat ik hier mijn passie voor ICT en het lesgeven kan combineren.” 

Martijn van de Ven- leerkracht groep 8B en vakdocent Engels 

2. Onderwijs

De Binckhorst - St. Jan is een katholieke basisschool in het centrum van Laren. Het onderwijs wordt gegeven in twee prachtige monumentale schoolgebouwen. In deze sfeervolle ruimtes biedt De Binckhorst - St. Jan goed onderwijs waarbij de basisvakken als rekenen, taal, spelling en lezen gedegen worden aangeboden binnen ons leerstofklassenjaarsysteem. Als school zetten wij in op de totale ontwikkeling van de leerling. De leerling wordt bij ons op school voorbereid om zelfstandig de alsmaar veranderende wereld tegemoet te treden. Er wordt zowel veel aandacht besteed aan de cognitieve als aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling. Naast de reguliere vakken focussen wij ons op de volgende speerpunten: IPC (raamwerk rondom het aanbod van zaakvakkenonderwijs), les in het Engels, de totale ontwikkeling van de leerling ‘What Really Matters’ (creatieve, sportieve en culturele ontwikkeling) en ICT. 

De katholieke identiteit 

Als katholieke school vinden wij het belangrijk dat de leerlingen ‘normen en waarden’ meekrijgen passend bij onze geloofstraditie. De leerlingen bij ons op school ontwikkelen zich als onderdeel van een groter geheel. De waarden en normen waar we vanuit gaan, zijn gestoeld op de katholieke geloofsvisie. Wij besteden ruim aandacht aan het vieren van de katholieke feestdagen. Wij werken samen met de jongerenwerker van de St. Jansparochie en bezoeken regelmatig de St. Jansbasiliek. 

Als school voelen wij ons met elkaar verbonden en is er veel aandacht voor de gemeenschap waarin onze leerlingen opgroeien. Zo brengt elke klas jaarlijks een bezoek aan verzorgingstehuizen in het dorp om op interactieve wijze met de bewoners activiteiten te ondernemen. Er is veel aandacht voor samen vieren binnen de school. Op katholieke feestdagen wordt een passend verhaal uit de bijbel voorgelezen en verbinden wij een symbool of beleving aan deze dag. Zo is er met Allerzielen aandacht voor de overleden naasten van onze leerlingen. Op deze dag is er in alle klassen ruimte om hierover te spreken en mogen alle leerlingen een kaarsje opsteken voor hun overleden dierbaren. Ook schrijven wij op deze dag een wens of boodschap voor onze dierbaren op linten die wij in de wereldbol op ons plein bevestigen. Zo wapperen de wensen van onze leerlingen de wereld in. Met advent, Kerstmis, Pasen en tijdens het afscheid van groep 8 bezoeken wij de St. Jansbasiliek. 

Aandacht voor alle leerlingen 

De leerstof wordt grotendeels klassikaal aangeboden waarbij wij op drie niveaus lesgeven. Aan de hand van opbrengsten en onderwijsbehoeftes krijgen leerlingen onderwijs op maat aangeboden. Er zijn drie niveaugroepen: basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie. De verlengde instructie is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de basisstof. Leerlingen die juist meer aankunnen krijgen verkorte instructie aangeboden waardoor tijd overblijft voor verrijkende en verdiepende stof. Voor het verrijkende en verdiepende lesmateriaal werken wij met Levelwerk. Het werken op verschillende niveaus gebeurt in principe binnen de groep. Waar mogelijk zetten wij software in om het leren te ondersteunen. De Explorergroep is er voor leerlingen die bovenop de verrijkende stof in de groep meer cognitieve uitdaging nodig hebben. Plaatsing in de Explorergroep vindt plaats na intern overleg en als leerlingen voldoen aan vastgestelde richtlijnen. Extra ondersteuning is bedoeld om tijdelijk met leerlingen aan een specifiek doel te werken. 

Op onze school streven we naar het behalen van optimale leerresultaten. Wij besteden systematisch aandacht aan de vorderingen en de ontwikkeling van de leerlingen. Voor een veilige en gestructureerde leeromgeving is de belangrijkste voorwaarde dat onze leerlingen kunnen functioneren binnen de regels en grenzen van de groep en de school. 

Sociale en emotionele ontwikkeling 

Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het ‘leren’. Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling is er ook veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling. Hierbij moet u denken aan samen spelen, werken, delen, oplossen van problemen, maar ook het aanvoelen van stemmingen, reageren op situaties en reageren op anderen. Een proces waar leerlingen hun leven lang zichzelf in zullen blijven ontwikkelen. Als school zetten wij, door middel van gerichte lessen uit het Kanjertraining programma, in op persoonlijke ontwikkeling binnen een groep en/of school. Kanjertraining gaat ervan uit dat alle leerlingen ‘kanjers’ zijn. Aan de hand van verhalen met vaste personages en/of opdrachten uit het kanjerwerkboek leren leerlingen zichzelf te zijn, zelf keuzes te maken en in te voelen in de ander.  

Onderwijs in groep 1/2: kleuters 

In onze kleutergroepen staan ‘ontdekkend en spelend leren’ centraal waarbij wij bewust kiezen voor gemengde kleutergroepen. Oudste en jongste kleuters ontwikkelen zich als individu binnen de groep. Op De Binckhorst - St. Jan werken wij met vier gemixte groepen 1/2. In groep 1 ligt het accent op het wennen aan het naar school gaan en ontwikkelen van zelfredzaamheid binnen de structuren van de groep. In groep 2 wordt het leren systematisch en wordt er meer van de leerlingen gevraagd. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Het leren gebeurt spelenderwijs. De inrichting van het klaslokaal nodigt uit tot spel, werken in hoeken en samen ontdekken. Per de zomer van 2022 hebben wij 5 kleutergroepen bij ons op school; groep 1/2 red, yellow, green, blue en orange. 

De kleuters leren thematisch middels het IEYC (International Early Years Curriculum). Het is een onderdeel van het IPC-curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. 

Voor de vakken rekenen, taal, ontluikende geletterdheid gebruiken wij de kleutermethode ‘Onderbouwd’. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. De afgelopen jaren heeft de school geïnvesteerd in de aanschaf van kasten vol nieuw ontwikkelingsmateriaal (spellen gericht op taal- en rekendoelen). Leerlingen gaan tijdens de speel- en werktijd zelfstandig of met een klasgenoot aan de slag met het materiaal. Onderbouwd is gericht op het spelend leren en werken aan leerdoelen. Aan Onderbouwd is een kleutervolgsysteem gekoppeld waarin de ontwikkeling per leerling wordt bijgehouden. 

In de kleuterbouw staan de volgende domeinen centraal: 

 • taalontwikkeling
 • sociale en emotionele ontwikkeling (kanjertraining, focus op personal goals)
 • lichamelijke en motorische ontwikkeling
 • zintuiglijke ontwikkeling
 • ontwikkeling van getalbegrip
 • motorische ontwikkeling, voorbereidend schrijven
 • creatieve ontwikkeling: met o.a. klei, wasco, water, zand, papier, potlood
 • spelenderwijs ontwikkelen van de Engelse taal  

“Soms is iets moeilijk voordat het makkelijk wordt. We helpen kinderen om wat ze al in zich hebben te vinden, te verbeteren en om zichzelf uit te dagen.” 

Manda van der Sar, Intern begeleider 

 

Onderwijs in de groepen 3 t/m 8 

Op onze school zetten wij natuurlijk in op de basisvakken technisch en begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Deze vakken worden met name in de ochtend aangeboden. Als school kiezen wij voor een reguliere aanpak waarbij leerlingen tijdens rekentijd allemaal rekenen. Er wordt les gegeven op 3 niveaus. De grootste groep neemt deel aan het basisaanbod met bijbehorende instructie (reguliere lijn), de leerlingen die meer moeite hebben met de stof krijgen van de eigen leerkracht verlengde instructie aangeboden, de leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging krijgen boven op het basisaanbod verdiepende opdrachten met instructie. De leerkracht differentieert per vakgebied. Er wordt per periode bekeken welk aanbod en bijbehorende instructie op dat moment bij de leerling past. 

In de groepen 3 t/m 8 gaan de leerlingen na de instructie, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind, zelfstandig aan het werk met de basisstof en/ of verdiepende opdrachten. Leerlingen leren zelfstandig hun taak te kiezen, te plannen en na te kijken. Ook leren zij om te gaan met uitgestelde aandacht door inzet van een zelfstandig-werken-blokje en de ‘hand van vijf’. 

Lezen 

Lezen is essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. Onderzoek wijst uit dat dagelijks voorlezen vanaf jonge leeftijd bijdraagt aan de talige ontwikkeling van het kind. In de kleuterklassen wordt ook ingezet op het voorbereidend lezen door het aanbieden van letters, klanken en het aanbieden van (voorlees) boekjes. In groep 3 wordt er veel onderwijstijd besteed aan ‘leren lezen’. Op onze school leren de leerlingen gestructureerd lezen met de ‘Lijn 3-methode’. Het technisch lezen wordt verder ingeslepen en ingeoefend vanaf groep 4 met de methode Estafette. Wij stimuleren vrij lezen (bibliotheekboek lezen), waarbij het plezier in lezen centraal staat. Naast het lezen op school draagt dagelijks thuis (voor)lezen bij aan de vaardigheid van de kinderen. Kinderen kunnen gratis een bibliotheekpas aanvragen om boeken te lenen bij de Larense bibliotheek in het Brinkhuis (voor meer info over de aanvraagprocedure: info@debinckhorst.nl). Voorlezen is belangrijk en wordt dan ook, tijdens de korte pauze, door leerkrachten gedaan. In groep 4 starten de leerlingen met begrijpend lezen middels “Nieuwsbegrip”. Dit is een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen, die inspeelt op de dagelijkse actualiteit. De wekelijkse teksten, opdrachten en filmpjes sluiten aan bij de actualiteiten in de wereld. Daarnaast bieden wij de leerlingen diverse andere rijke tekstsoorten aan, zoals verhalen, gedichten, handleidingen, stappenplannen en andere type teksten. Door gebruik te maken van een rijk en divers tekstaanbod, proberen wij de leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden bij het begrijpend lezen.

Nederlandse taal en spelling 

We gebruiken de methoden “Taal op Maat” voor taalonderwijs en “Spelling op Maat” voor ons spellingonderwijs. Beide methoden sluiten aan bij de referentiekaders voor het taalonderwijs. Daarnaast lopen de thema’s van het taal- en spellingsonderwijs in elkaar over. 

Schrijven 

De leerlingen leren schrijven met de methode “Klinkers”. Er is veel aandacht voor het lopend handschrift en een juiste schrijfhouding. De leerlingen schrijven in eerste instantie met potlood en vanaf groep 4 met vulpen. 

Rekenen en wiskunde 

Voor rekenen en wiskunde maken wij gebruik van de methode ”Wereld in getallen''. Het aanbieden en inoefenen van de basisvaardigheden krijgt veel aandacht. Hierbij moet u denken aan het automatiseren van sommen t/m 20, 100 en 1000, tafels, deeltafels etc. De methode Wereld in getallen combineert traditioneel rekenen met realistisch rekenen. Centraal daarbij staan de voor elke som werkende rekenstrategieen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Zij leren dit met behulp van de systematisch opgebouwde oefeningen van de methode en de standaard rekenregels. 

Levelwerk 

Sommige leerlingen hebben extra verdieping nodig in de klas. Levelwerk is een toegankelijke leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een gecompacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn. Levelwerk biedt een passend leerstofaanbod binnen de eigen klas op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen en materialen aan de slag te gaan, waaronder techniek en IQ-spellen. Elke leerjaar, vanaf groep 3, heeft zijn eigen levelbox. 

Huiswerk 

Formeel starten wij in groep 5 met het aanbieden van huiswerk. De doelstelling is om leerlingen buiten schooltijd te laten oefenen met stof gericht op de basisvakken rekenen/ taal/ spelling/ lezen. Ook krijgen zij vanaf groep 6 topografie aangeboden. Creatieve/ technische IPC-opdrachten worden meegegeven om thuis uit te voeren, waarbij de leerling verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar eigen werk en planning. In de groepen 3, 4 en 5 adviseren wij ouders om dagelijks thuis te lezen en kan in overleg tussen leerkrachten en ouders besloten worden om leerlingen thuis extra te laten oefenen met o.a. tafels, spelling en/of lezen. Het leren op school staat in verbinding met thuis. Het huiswerk is onder andere bedoeld om leerlingen extra oefening te bieden en te leren plannen. 

Speerpunten 

IPC (International Primary Curriculum) 

Naast de basisvakken rekenen, lezen, spelling/taal zijn er nog andere (wereld oriënterende) vakken waarin wij lesgeven. De doelen voor deze vakken zijn weergegeven in de zogenaamde kerndoelen. Het IPC werkt thematisch en is kerndoel dekkend. In ieder thema worden bepaalde aspecten van leren en de leerstof belicht. Het IPC dekt het aanbod voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, beeldende vorming en tekenen en is internationaal georiënteerd. Naast vaardigheden en kennis van de vakgebieden wordt er ook gewerkt aan acht persoonlijke doelen zoals samenwerken, presenteren en doorzettingsvermogen. We proberen waar mogelijk het Engels te integreren in het IPC. De units van IPC zijn geclusterd rondom verschillende groepen: Early Years voor de groepen 1 en 2, MilePost 1 voor de groepen 3 en 4, MilePost 2 voor de groepen 5 en 6 en MilePost 3 voor de groepen 7 en 8.

Les in het Engels 

Op de Binckhorst wordt 10% van de lestijd in het Engels aangeboden. Het doel hiervan is dat leerlingen zich veilig voelen bij het horen en spreken van de Engelse taal. De focus ligt op het spreken en begrijpen van de taal. In de klas worden de leerlingen spelenderwijs ondergedompeld door het voorlezen van ‘big books’, samen zingen, leerspelletjes met ‘flashcards’, het voeren van kringgesprekken in het Engels enzovoorts. Daarnaast worden de gymlessen en muzieklessen ook voor een deel in het Engels aangeboden. 

In de midden- en bovenbouw wordt een deel van de IPC-lessen in het Engels aangeboden. Vanaf groep 5 worden de leerlingen met het lezen en schrijven van Engels in aanraking gebracht. De schoolbibliotheek heeft inmiddels ruim 400 Engelse boeken in haar collectie die de leerlingen en leerkrachten kunnen lenen. De groepen 6 t/m 8 krijgen wekelijks 45 minuten les in het Engels van meester Martijn. De leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld om het English Teacher Training Programme (ETTP) op het opleidingsinstituut van de Alberdingk Thijm scholen te volgen. Ook is een deel van ons team in de meivakantie van 2022 op talencursus naar Corsica geweest. 

What Really Matters 

What Really Matters richt zich op persoonlijke ontwikkeling en burgerschap, kunst, cultuur en muziek. Op deze manier biedt de school de leerlingen nog meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen vanuit hun persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel zodat zij verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkelproces en vormgevers kunnen worden van hun eigen toekomst. 

Als symbool voor The personal goals hebben wij op school ‘De boom’. Deze staat symbool voor het leven zelf: groei, kracht en persoonlijke ontwikkeling. Een boom staat stevig in de grond, anders zou deze omvallen. Wij proberen, als mens, ook stevig in onze schoenen te staan. Elke tak heeft een eigenschap in de boom. Dit zijn eigenschappen en vaardigheden waar wij op school aan werken zodat de leerling zichzelf goed leert kennen. We streven naar een positief en reëel zelfbeeld. De personal goals doorzettingsvermogen, communicatie, moraliteit, respect, aanpassingsvermogen, zorgzaamheid, samenwerken en onderzoek staan centraal in ons onderwijs in gesprek, coaching, met als doel het creëren van zelfinzicht. Zij komen ook terug op het rapport. 

 

Een gezonde leefstijl 

Als Binckhorst vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Sporten en bewegen is belangrijk voor kinderen. Het is goed voor hun gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast helpt het bij het verbeteren van de concentratie en draagt het bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Zij leren bij sport en bewegen samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat door middel van goed bewegingsonderwijs op jonge leeftijd de basis wordt gelegd voor een actieve leefstijl later. We hebben op onze school een vakdocent gymnastiek die les geeft aan de groepen 1 t/m 8. Wij hebben de beschikking over een speelzaal voor de kleuters, maken gebruik van de sportzaal van College de Brink en hebben op ons plein een multifunctionele sportkooi die uitnodigt tot samen sporten en bewegen. Ook op de nevenlocatie Binckhorst 2.0 zijn voorwaarden gecreëerd om te sporten. Tot slot bieden wij andersoortige activiteiten aan om de sportieve vaardigheden van de leerlingen te verbreden. Zo krijgen de leerlingen gedurende hun schoolcarrière clinics aangeboden die aansluiten bij de lopende IPC thema’s in de klas. Ook steken wij in op bewust omgaan met voeding. Zo stimuleren wij gezonde tussendoortjes, bevorderen wij het drinken van water en nemen deel aan projecten over gezonde voeding. Door middel van het project Lentekriebels besteden we aandacht aan seksuele vorming en intimiteit. 

Muziek 

Het muziekonderwijs wordt vormgegeven door vakdocent Esther. Wekelijks ontvangt zij alle groepen voor een half uur les. Domeinen als zingen, bewegen, noten lezen en noteren, luisteren en muziek maken komen afwisselend aan bod. Ook hebben wij een schoolkoor waarin leerlingen bij elkaar komen om samen te zingen, zij verzorgen ook optredens op school en in verzorgingstehuizen in Laren. Het koor heeft elke dinsdag en donderdagochtend van 08.00 tot 08.30 uur repetitie. Voor aanmelding kunt u terecht bij juf Esther, onze muziekdocent. e.nuijten@atscholen.nl 

Kunst 

Kunstonderwijs draagt bij aan visuele begripsvorming, kinderen krijgen kennis van en waardering voor cultuur, ze worden er zelf creatiever van, ontwikkelen verbeeldingskracht, uitdrukkingsvermogen en een onderzoekende houding. Wij bezoeken de bibliotheek, het Singer museum, doen mee aan projecten die aansluiten bij ons onderwijs en hebben vieringen (IPC afsluiting, kerstmusical en optredens in het Singer theater). Ook werken wij elk schooljaar aan vier kunstdomeinen zoals bijvoorbeeld origami, drukkunst en papier maché. Wij vinden het belangrijk om verschillende kunstdomeinen aan te spreken, naast de creatieve opdrachten die wij doen in de klas gelinkt aan IPC of een ander thema. 

ICT 

In onze wereld zijn moderne media niet meer weg te denken. Kinderen groeien op met allerlei soorten “devices”. Op school maken we gebruik van iPads en chromebooks. De leerkrachten geven hun lessen interactief en gebruiken daarbij een digitaal Prowisebord. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een eigen schoolmailadres en leren zij werken in de cloud met office 365. De software wordt gebruikt om te oefenen met de leerstof, om te herhalen en te verrijken. Ook leren wij de leerlingen om gericht op zoek te gaan naar betrouwbare informatie. Zij hebben een eigen inlog, mailadres en kunnen hierdoor zowel thuis als op school aan de slag. De leerlingen leren op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier om te gaan met internet. 

“Ik werk graag op De Binckhorst - St. Jan omdat ik hier met veel plezier bijdraag aan de groei van de jongste kinderen.’’ 

Rita Schimmel - leerkracht

 

postermissievisie

3. Leerlingbegeleiding

Door observeren, toetsen en het verzamelen van gegevens uit diverse bronnen wordt door de groepsleerkrachten, samen met de intern begeleiders, een overzicht gemaakt van de leerontwikkeling van elk kind. Twee keer per schooljaar nemen we toetsen van het landelijk genormeerde leerlingvolgsysteem (CITO) af op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen (AVI). De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en gebruikt om planmatig met leerlingen verder te kunnen werken aan hun ontwikkeling. De resultaten van de toetsen worden met u gedeeld. Soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen mee te laten kijken als we vragen hebben bij de ontwikkeling van kinderen. Binnen de Alberdingk Thijm scholen kunnen we gebruik maken van een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Zij ondersteunen ons om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. In geval van extra zorg gebeurt dit altijd in overleg met de ouders. 

Aandacht op maat 

Schoolbreed wordt er gewerkt met groepsplannen en incidenteel met een individueel handelingsplan. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen, de intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten hierbij. Het werken met deze handelingsplannen gebeurt voornamelijk in de groep door de groepsleerkracht.
Leerlingen die onvoldoende profiteren van het onderwijsaanbod in de klas, kunnen voor een korte periode in aanmerking komen voor remedial teaching. Remedial teaching vindt buiten het klaslokaal in een klein groepje plaats, waarbij er gewerkt zal worden aan specifieke lesdoelen. De RT wordt verzorgd door onze collega Pascale de Wit. Zij is een gespecialiseerde remedial teacher en zij zal in overleg met de leerkracht, de leerling en de ouders/verzorgers een passend leerstofaanbod doen.
We hebben op onze school een ‘leespaleis’, hierin kunnen specifieke leerlingen die moeite hebben met lezen gedurende een afgebakende periode extra begeleiding krijgen. Daarnaast komt een aantal leerlingen in aanmerking voor de Explorergroep of het programma “leren programmeren”. Op de Binckhorst is er in overleg plaats voor leerlingen die intensieve ondersteuning nodig hebben. Hiervoor verwijzen wij naar het school ondersteunings profiel op onze website. 

Voor deze leerlingen kunnen ouders (in overleg met school) bij de overheid een arrangement aanvragen. Wanneer dit is toegekend, wordt er een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld, waarin afspraken rond de begeleiding van de leerlingen beschreven staan. Er is een coördinator leerlingzaken verbonden aan de school die we kunnen inschakelen als leerlingen sociale en/of emotionele problemen hebben. Tevens kunnen we gebruik maken van het W.J.F. Nuyens Instituut, het expertisecentrum voor leerlingbegeleiding van de Alberdingk Thijm scholen. Indien leerlingen vanwege cognitieve- of gedragsproblemen niet op onze school kunnen blijven, is er de mogelijkheid de leerling te verwijzen naar een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SO). 

Ontwikkeling van de leerling in beeld 

Veel gegevens, observaties en toetsen worden vastgelegd en bewaard in ons digitale administratie/leerlingvolgsysteem Parnassys. Het doel hiervan is de ontwikkeling van de individuele leerling zo goed mogelijk in kaart te brengen en te monitoren. Dit digitale systeem is deels online toegankelijk voor ouders/ verzorgers. Zo kunt u de persoonsgegevens van uw kind en het rapport van uw kind inzien. Leerlingen krijgen in februari en aan het einde van het schooljaar een rapport. Er is bewust gekozen voor deze momenten omdat er dan voldoende cijfers zijn om een gemiddelde per vakgebied vast te stellen. 

In oktober, februari en einde schooljaar (facultatief) worden ontwikkelgesprekken gehouden waarin wordt ingezoomd op zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, de taakgerichtheid en de cognitieve ontwikkeling. We verwachten dat alle ouders/verzorgers gebruik maken van de mogelijkheid een gesprek met de leerkracht te voeren. Leerlingen uit groep 5 t/m 8 zijn onderdeel van en aanwezig bij het kindontwikkelgesprek in oktober en februari. Ook bieden wij de mogelijkheid om als ouder met een van de vakdocenten in gesprek te gaan. Naar behoefte kunnen zowel de leerkrachten en/of u als ouder ook tussentijds een gesprek inplannen. 

Interne Begeleiding (IB) 

Op onze school zijn twee interne begeleiders werkzaam, Diny Koelewijn en Manda van der Sar. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het vormgeven van een passend lesstofaanbod. Samen met de leerkrachten analyseren zij de toetsgegevens en kijken welke onderwijsaanpassingen voor de leerling noodzakelijk zijn om een doorgaande leerlijn te waarborgen. 

Twee keer per schooljaar hebben de intern begeleiders groepsbesprekingen met de leerkracht(en), waarbij naast aandacht voor resultaten ook aandacht is voor het groepsklimaat en het sociale en emotionele welbevinden van de individuele leerling. 
De intern begeleiders ondersteunen en adviseren de leerkrachten en ouders bij het aanvragen van interne en externe ondersteuning en het vormgeven van deze begeleiding binnen de school. De IB-ers voeren regelmatig Multi Disciplinair Leerling Overleg (MDO) met interne en externe betrokkenen en ouders over de leerlingzorg. 
Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind kunnen zij zich in eerste instantie wenden tot de groepsleerkracht. Daarnaast kunnen zij voor tips en advies ook terecht bij de interne Begeleiders. 

Coördinator Leerlingzaken 

Op onze school is Ellen Zemmelink werkzaam, zij is onze ‘Coördinator Leerlingzaken’. Ellen is medeverantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Via de intern begeleider worden leerlingen en/of hun ouders/verzorgers naar Ellen verwezen. De Coördinator Leerlingzaken voert onder andere met externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MDO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, dan worden ouders/verzorgers daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. 

BOUW! 

In groep 2 wordt in het voorjaar de dyslexiescreening afgenomen. Leerlingen die hierbij opvallen laten we oefenen met het programma BOUW! Het is een interactief en adaptief computerprogramma dat wordt ingezet om mogelijk toekomstige leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Voorwaarde is dat er op school en thuis door de ouders wordt samengewerkt aan het programma. Bouw! wordt gecontinueerd in groep 3 en is onderdeel van onze leesondersteuning. 

Leespaleis 

In onze school komen kinderen met specifieke leesproblemen in aanmerking voor het “Leespaleis”. Hier worden kinderen met leesproblemen gedurende een periode van 10 weken intensief begeleid. Hierna volgt een evaluatie waarbij vervolgstappen worden bepaald. Het doel is dat kinderen met leesproblemen zich verder en beter ontwikkelen in het technisch lezen. Er is beperkt ruimte in het leespaleis. Voorwaarde voor aanmelding voor het leespaleis is dat de leerlingen een significante achterstand op leesgebied hebben, ook nadat in de klas en thuis extra is geoefend met de leerling.Leerlingen die naar het leespaleis gaan krijgen hiervoor huiswerk mee. 

Explorergroep 

Sommige leerlingen hebben naast extra verdieping in de klas (Levelwerk) ook andersoortige uitdaging nodig. De Explorergroep is een interne groep voor cognitief getalenteerde leerlingen. Het doel is de leerlingen uitdaging te bieden en daarnaast het (denk-)proces te begeleiden. De leerlingen komen vanaf de tweede helft van groep 4 in aanmerking voor de Explorergroep. Tweemaal per jaar wordt bekeken door de leerkracht, de leerkracht van de Explorergroep en de intern begeleiders welke leerlingen wel/niet (meer)in aanmerking komen voor deze groep. Er wordt bij de screening onder andere gebruik gemaakt van SIDI en de resultaten van de landelijk genormeerde toetsen en observaties van de leerkracht. Er is één dag per week beschikbaar om met meerdere groepen te werken en de lessen voor te bereiden. We hebben een beleidsplan waarin we beschrijven hoe we werken met leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

ATlasgroep 

Sinds maart 2020 biedt Alberdingk Thijm scholen voor leerlingen met een IQ boven de 130 onderwijs in de zogenoemde ATlasgroep. Leerlingen van alle basisscholen uit de stichting krijgen een deel van de week onderwijs aangeboden met peers op de Paulusschool in Hilversum, op de locatie bij de Junior Campus in Hilversum of op de locatie bij de Mariaschool in Eemnes. Er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan het instromen in de ATlasgroep, de school zal het initiatief richting ouders nemen, als een kind hiervoor in aanmerking komt. 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs 

Sinds 2015 is het advies van de basisschool leidend voor de plaatsing van leerlingen op een type voortgezet onderwijs. In dit advies worden naast de leerprestaties (gemeten aan het leerlingvolgsysteem en andere toetsen), ook andere factoren meegewogen zoals werkhouding, doorzettingsvermogen, accuratesse, huiswerkhouding etc. Deze factoren zijn medebepalend voor het slagen in een bepaald schooltype. 

Afgelopen jaar gingen onze leerlingen naar de volgende schooltypen: 

 VWO 15
 HAVO/VWO 7
 HAVO 16
 VMBO-T/HAVO 6
 VMBO-T 5
 VMBO-K/VMBO-T 3
VMBO-K 1

Voortgezet onderwijs scholen: 

Aloysius College 2
College de Brink 1
Comenius College 7
De Fontein 2
Erfgooiers College 5
Gemeentelijk Gymnasium  8
Goois Lyceum 4
Laar en Berg  19
Lucent College 2
Luzac 1
Hilfertsheem College  1
Huizermaat 1

Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 

Aan het einde van groep 7 is er gesprek tussen leerkracht, leerling en ouders waarin een voorlopig advies voor de richting van het VO gegeven wordt. In de eerste weken van het schooljaar van groep 8 worden alle leerlingen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een kindontwikkelgesprek. De leerling bereidt samen met ouders het gesprek thuis voor door gerichte vragen voor zichzelf te beantwoorden, zoals waar het kind het komend jaar verder in wil ontwikkelen. In dit gesprek wordt besproken wat de criteria zijn voor het definitieve schooladvies dat in januari gegeven wordt. In november/december wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8 waarbij verschillende middelbare scholen zich presenteren. Leerlingen en hun ouders kunnen zich ook oriënteren op vervolgonderwijs door open dagen of open lessen van de verschillende scholen te bezoeken. We geven aan of de leerling – mede op grond van de informatie van de leerkrachten van voorgaande jaren (groep 6, 7 en 8) – naar een vmbo, havo of vwo kan gaan. Bij de totstandkoming van het definitieve schooladvies focussen wij op de resultaten van de CITO toetsen uit het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodegebonden toetsen en de werkhouding van de leerling. 

 

‘’Ik geef graag les op de Binckhorst, omdat hier kansen worden geboden om je als leerling, maar ook als leerkracht te ontwikkelen.” 

Miranda Heinsman - leerkracht 

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen 

Voor kinderen die nog geen vier jaar zijn hanteren we de volgende procedure: 

 • U heeft een informatief intakegesprek met de directie van De Binckhorst - St. Jan;
 • U krijgt een rondleiding door de school tijdens schooltijd, zodat u onze werkwijze kunt zien en beleven;
 • U ontvangt een digitale schoolgids en een inschrijfformulier;
 • U retourneert het inschrijfformulier;
 • U ontvangt na aanmelding middels het retourneren van het inschrijfformulier een ontvangstbevestiging. 

Vanuit de gedachte van vrije schoolkeuze streven wij ernaar iedere ouder die zijn 4-jarig kind bij ons wil plaatsen hiertoe door ons in de gelegenheid wordt gesteld, mits de leerling past binnen ons zorgprofiel en uit Laren of de naaste buurgemeenten komt. Broertjes/zusjes van leerlingen hebben na inschrijving recht op plaatsing. Bij aanmelding van zij-instromers wordt gekeken of er plek is in de klas en of de zorg geboden kan worden die de betreffende leerling nodig heeft. 

Starten op school 

De eerste dag nadat een kind 4 jaar wordt start hij/zij op school. Voorafgaand aan de start mag het kind 5 schooldagen wennen. De wenafspraken worden in overleg met ouders gemaakt. Ook vindt er voorafgaand aan de start, een intakegesprek plaats waarin ouders vertellen over de eerste 4 levensjaren van hun kind. Hierbij is het van belang om alle relevante informatie uit te wisselen zodat wij uw kind de beste begeleiding kunnen geven. 

In een kleuterklas is elke leerling een jaar jongste en een jaar oudste kleuter. De lengte van de kleutertijd is afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling en het moment van starten. Als richtdatum sturen wij aan op 1 november. Leerlingen die voor 1 november jarig zijn gaan het jaar daarna in principe naar de volgende groep. Leerlingen die na 1 november jarig zijn volgen wij in hun ontwikkeling. Hierbij kijken we naar de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling. In principe blijven deze leerlingen langer in de kleutergroep, waarbij wij er zorg voor dragen dat zij uitgedaagd worden en dat hun doorgaande leerontwikkeling gestimuleerd wordt. De ouders betrekken wij in dit proces doordat wij hen op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind. 

Kinderen die starten op de basisschool moeten zindelijk zijn. 

In groep 1/ 2 sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling en leefwereld van de kinderen. Aan het einde van het schooljaar, voorafgaand aan het schoolgaan van het kind, krijgen de ouders van de nieuwe leerlingen per mail een brief waarin staat aangegeven bij welke leerkracht het kind in het nieuwe schooljaar wordt geplaatst. 

Zij-instromers 

Voor leerlingen die van een andere basisschool komen (‘zij-instromers’) hanteren wij de volgende procedure: U heeft een informatief gesprek met de directie van de school. In dit gesprek bespreken we de reden van de tussentijdse aanmelding. We bespreken welke zorg en begeleiding het kind nodig heeft. Hierbij is het van groot belang dat alle relevante informatie wordt uitgewisseld. U krijgt een rondleiding door de school en u ontvangt een schoolgids. 

Na het gesprek neemt de directie contact op met de leerkracht van de groep waarvoor het kind is aangemeld. De intern begeleider wordt ook betrokken bij de aanmelding en zij neemt contact op met de school van herkomst. Daarna wordt over de plaatsing van het kind beslist, waarbij wordt bekeken of wij de leerling die zorg kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. U wordt zo spoedig mogelijk van onze beslissing op de hoogte gesteld. Vanuit de gedachte dat wij zorg willen bieden aan de leerlingen die al bij ons op school zitten, bekijken wij ieder geval afzonderlijk. De vraag die wij ons hierbij stellen is: past dit kind in deze groep met deze leerkracht? We streven ernaar groepen niet groter te laten worden dan 30 leerlingen. 

Lestijden 

  Onderbouw 1-4 Bovenbouw 5-8 
 Maandag 08.30 – 14.30 08.30 – 14.30 
 Dinsdag 08.30 – 14.30  08.30 – 14.30
 Woensdag 08.30 – 12.30  08.30 – 12.30 
 Donderdag 08.30 – 14.30  08.30 – 14.30 
 Vrijdag 08.30 – 12.30  08.30 – 14.30 

Continurooster 

Op de Binckhorst - St. Jan werken wij met een continurooster. In alle groepen wordt op de lange dagen samen met de leerkrachten gegeten. Daarna gaan de leerlingen een half uur naar buiten. Na de middagpauze gaat de les weer verder. De pleinwacht wordt gedaan door de leerkrachten, stagiaires en het onderwijsondersteunend personeel. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03-2024 t/m di 02-04-2024 
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 19-05-2024 t/m ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn alle leerlingen vrij van school;

30 oktober 2023
22 november 2023
31 januari 2024
16 februari 2024                               
2 april 2024 
9 juli 2024

Vrije middag 

Op de volgende dagen duurt de schooldag voor alle leerlingen tot 12.30 uur;

29 september 2023 (studiemiddag)    
21 december 2023 ('s avonds Kerstviering)                                            
22 december 2023 (start kerstvakantie)   
9 februari 2024 (Carnaval)
19 april 2024 (Koningsspelen)                             
28 juni 2024 (studiemiddag)    
19 juli 2024 (start zomervakantie)  

Kleine pauze 

Rond 10.00 uur drinken de leerlingen in de klas en eten zij fruit of een kleine ‘gezonde’ koek. 

In- en uitgaan van de school 

We vinden het belangrijk dat iedereen veilig oversteekt. Dit betekent dat alleen bij de oversteekplaats overgestoken mag worden. Wij zijn blij dat vele leerlingen en ouders per fiets of lopend naar school komen. U kunt uw auto op diverse plaatsen rondom de school kwijt, zoals op het marktplein of aan de achterkant van het gemeentehuis. U kunt dan via de achterkant de school bereiken. Naast de school is een Kiss&Ride strook. U kunt hier uw kind afzetten en uw kind kan dan via een aparte ingang de speelplaats bereiken. Deze strook is geen parkeerplaats, u mag er alleen stoppen om uw kinderen af te zetten. Wij vragen u uw hond thuis/in de auto te laten. Honden mogen niet in de school komen i.v.m. leerlingen met een allergie. 

 • De leerlingen van groep 1 /2 Blue, Green en Orange verzamelen bij het hek van het kleuterplein aan de achterkant van de school. De leerkrachten zullen de leerlingen buiten ophalen en met de leerlingen naar binnen gaan. De ouders brengen de leerlingen tot aan het hek.
 • De leerlingen van groep 1/2 Red en Yellow verzamelen op het bordes voor de school. De leerkrachten zullen de leerlingen buiten ophalen en met de leerlingen naar binnen gaan. De ouders brengen de leerlingen tot aan het verzamelpunt.
 • De leerkrachten van de groepen 3 t/m 6 zullen de leerlingen buiten ophalen en met de klas naar binnen gaan. Ouders nemen afscheid op het schoolplein.
 • Om 08:25 uur zal de bel geluid worden, zodat de lessen om 08:30 uur beginnen. Er worden regelmatig kijkmomenten ingelast. De leerkrachten geven dit via de Parro-app aan.
 • De leerlingen van groep 7 en 8 zijn vanaf 08:15 uur welkom op de nevenlocatie 2.0, zodat ouders de mogelijkheid hebben om hun jongere kinderen ook tijdig op de hoofdlocatie te brengen. Onze oudste leerlingen komen veelal zelfstandig per fiets naar school.
 • Tijdens de schooluren zijn de deuren gesloten.
 • Op het einde van de schooldag om 14:30 uur kunt u de leerlingen opwachten op het schoolplein. De leerkrachten zullen samen met de leerlingen naar buiten komen. 

Schoolverzuim door ziekte 

Bij ziekte van uw kind vragen we u tussen 8.00 en 8.20 uur telefonisch contact op te nemen met school of via de Parro app. Beide locaties zijn bereikbaar via 035-5382501. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, dan nemen wij voor 09.00 uur contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt of er iets met uw kind gebeurt bellen wij u op, met het verzoek uw kind op te komen halen. We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen geeft u dat dan door middels het ouderportaal van Parnassys of aan de administratie (info@debinckhorst.nl). We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind. Als school vinden wij het van belang dat leerlingen deelnemen aan alle lessen zodat er een doorgang plaatsvindt in de ontwikkeling. Het volgen van bijles is dan ook alleen toegestaan buiten de reguliere schooltijden. 

Andere schoolbrede activiteiten voor kinderen 

Door het jaar heen zijn er veel activiteiten die we met kinderen doen en waar we aan mee doen: 

 • Excursies in het kader van IPC
 • Schoolreis groep 1/ 2/ 3
 • Schoolreis groep 4-8
 • Bezoek brengen aan verzorgingstehuizen in Laren (onderdeel zijn van de Larense gemeenschap)
 • Optreden tijdens de slotavond/slotmiddag in het Singer theater of op het plein
 • Bezoek aan de bibliotheek van Laren
 • Verjaardag van de leerkracht/ juffendag
 • Schoolkamp groep 8 (aanvang schooljaar)
 • Schoolvoetbaltoernooi regio Gooi (onder verantwoordelijkheid van de ouders)
 • Avondvierdaagse Laren (onder verantwoordelijkheid van de ouders)

Kijkochtenden en vieringen 

Als Binckhorst St. Jan vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen vaardigheden ontwikkelen om hetgeen zij geleerd hebben aan anderen te kunnen vertellen of over te brengen. Als IPC-school focussen wij ons naast kennis en inzicht ook op persoonlijke doelen en vaardigheden. Regelmatig vinden er vieringen plaats waarbij meerdere groepen aan elkaar en hun ouders/verzorgers laten zien wat zij geleerd hebben. De vieringen vinden plaats in de l’arena (gymzaal kleuters), lokalen of de St Jans basiliek.  

Slotavonden en Slotmiddag 

Elk jaar sluiten onze leerlingen het jaar spetterend af met een optreden op het plein (groep 1-4) of in het Singer theater (groep 5-8) in Laren. De leerlingen treden op voor ouders en genodigden tijdens de slotavonden. Leerlingen leren zo spelenderwijs hoe het is om op te treden voor een groot publiek. Groep 8 doet dat middels de eindmusical. Om het geheel kostendekkend te maken, wordt een bedrag als entree geheven.

Jarige kinderen 

Natuurlijk worden ook op De Binckhorst - St. Jan verjaardagsfeestjes gevierd. Bij jarig zijn hoort trakteren. Wij omarmen dan ook gezonde traktaties die beperkt zijn van formaat. Het gaat immers om het feest dat gevierd wordt samen met de groep van uw kind. Wij raden aan om vooraf navraag te doen bij de groepsleerkracht betreft klasgenoten met een eventuele allergie. De leerlingen uit de kleuter- of onderbouw mogen de leerkrachten trakteren op de benedenverdieping. Voor een jarige uit de midden- en bovenbouw geldt dat zij de leerkrachten van de bovenverdieping mogen trakteren. De leerlingen van de groepen 7 en 8 trakteren op de Binckhorst 2.0. 

Hoofdluis 

Op school vinden na elke vakantie en waar nodig controles plaats door ouders/ verzorgers in alle groepen. Als er bij de leerlingen hoofdluis wordt geconstateerd volgen we het volgende protocol*: 

 • De controleouders geven bij de leerkracht aan bij welke leerling luis is geconstateerd;
 • De ouder van het desbetreffende kind wordt direct gebeld door de leerkracht met het verzoek het kind op te halen en het te behandelen zodat verdere verspreiding wordt beperkt;
 • De leerling is na behandeling direct weer welkom op school;
 • Naast de klassendeur wordt de ‘luizenposter’ opgehangen en worden ouders geïnformeerd via de Parro-app;
 • Ouders/verzorgers controleren hun kind dagelijks;
 • De ouders/verzorgers wordt nadrukkelijk verzocht om de haren van het kind gedurende 7 dagen dagelijks te kammen en indien van toepassing ‘vast’ te dragen;
 • De klas wordt na constatering van luis minimaal 1 keer per week gecontroleerd op hoofdluis. 

* Als u tussentijds luizen bij uw zoon/dochter constateert verzoeken wij u, te allen tijde, de leerkracht hierover te informeren. 

Gezondheidszorg (GGD) 

In groep 2 worden de leerlingen uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt gekeken naar de groei, ontwikkeling en gezondheid. In groep 7 wordt uw kind onderzocht op lichamelijk groei, houding en gezichtsvermogen. Verder staat de gezonde leefstijl centraal. Buiten de school om wordt uw kind uitgenodigd als hij/zij negen jaar is voor vaccinaties. Bij vragen en/of problemen kunt u ook contact opnemen met de GGD 035 - 692 63 50 of jgz@ggdgooi.nl of logopedie@ggdgooi.nl. 

Buitenschoolse opvang 

Leerlingen van onze school maken gebruik van verschillende buitenschoolse opvang organisaties. Per maart 2019 hebben wij onze eigen BSO op de bovenverdieping van onze nevenlocatie Binckhorst 2.0. Op onze website is informatie verkrijgbaar over ons aanbod en de aanmeldprocedure. 

Praktische afspraken 

Verder hebben we binnen school nog wat praktische afspraken: 

 • We beginnen en eindigen op tijd.
 • We lopen op het plein, eventueel met de fiets in de hand.
 • We laten honden buiten het hek.
 • We laten petjes, mobiele telefoons, skateboards of tassen buiten de klas in de kluisjes op eigen risico.
 • We laten speelgoed en geld thuis, alleen op afgesproken momenten behorend bij de thema’s in de klas nemen de leerlingen dit mee.
 • We nemen gezond eten en drinken mee naar school.
 • We eten zoveel mogelijk groenten of fruit tijdens het pauzemoment.
5. De rol van ouders

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Op onze school is een MR actief: een wettelijk verplicht orgaan. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de MR overleg met de directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Zij heeft instemmings- en/of adviesrecht over zaken als formatieplan, huisvesting, vakantierooster, begroting en vele andere zaken die de school aangaan. De MR vergadert een zestal keer per jaar met de directie en behartigt de belangen van ouders en personeelsleden. De raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school en zal actief deelnemen aan het denk- en besluitvormingsproces, inzake onderwerpen die met name door de directie en het bestuur worden aangevoerd. De notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar.

Van links naar rechts op de foto: 

 • Berrit Bakker, moeder van Saar (6A), Mees (3A) en Jesse (1/2 red)
 • Niels Stam, vader van Cato 4A en Tibbe (toekomstig)
 • Arthur Hol, vader van Olivia 8A en Victoria 5A

mrouders

 

Van links naar rechts op de foto:

 

mrpersoneel

Niels Stam 
Met veel plezier heb ik het afgelopen jaar plaats gehad in de MR en ik kijk er naar uit om dat komend jaar ook te doen. Voor degenen die mij nog niet kennen zal ik mijzelf kort introduceren. Ik ben 44 jaar oud, 6 jaar getrouwd met Maartje en wij hebben twee kinderen; dochter Cato, zij zit in groep 4A; en zoon Tibbe van 3 jaar oud. Wij wonen nu ruim tweeënhalf jaar in Laren, hiervoor hebben wij in Amsterdam gewoond. Ik ben werkzaam bij een Amerikaanse Ad Tech partij PubMatic in de rol van Director Advertiser Solutions, Benelux . Maartje werkt bij het RIVM als Senior Advisor Corporate Communication. In mijn vrije tijd ben ik veel buiten, om te wandelen en te sporten. Daarnaast genieten we van lekker eten en een goed glas wijn, Maartje is ook vinologe. Ik vind het fijn als ouder betrokken te zijn bij het beleid dat op school wordt gevoerd, vandaar dat ik graag mijn bijdrage lever als lid van de medezeggenschapsraad van De Binckhorst - St. Jan.

Berrit Bakker 

Ik ben Berrit Bakker en stel me graag als lid van de MR aan u voor. Ik ben geboren en getogen in Laren en samen met Bauke Eggenkamp heb ik drie kinderen, Saar(9), Mees(6) en Jesse (4). In mijn dagelijks leven ben ik schoolleider van een grote basisschool in Almere. Ik vind het belangrijk om het verschil voor een kind te kunnen maken. Hun enthousiasme, onbevangenheid en nieuwsgierigheid te voeden en hen het beste onderwijs te geven wat zij verdienen. Want ieder kind is uniek en kleurt de wereld. Het is aan de school om een kind te zien, een veilige en fijne plek te bieden en het beste in hem of haar naar boven te halen! Naast mijn werk, vind ik het fijn om te ontspannen en te genieten van mijn gezin. Ik doe fanatiek aan cross-fit en in de zomermaanden gaan we met onze camper lekker op pad. In de weekenden mooie plekjes van Nederland ontdekken en in de vakanties trekken we graag door Europa. Met mijn bijdrage aan de MR hoop ik u als ouder goed te kunnen vertegenwoordigen vanuit mijn kennis en expertise. Weet mij te vinden bij vragen en andersom zal ik proberen goed in te spelen op vragen die er leven. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met u als ouder en de school. Tot ziens. 

Arthur Hol

Met veel plezier blijf ik de ouders -en kinderen- van De Binckhorst - St. Jan vertegenwoordigen, zoals ik dat al enkele jaren doe -in de MR, maar ook in de GMR voor de AT Scholengroep, waarvan ik ruim vier jaar voorzitter ben geweest.

Ik zal mijzelf kort voorstellen.
Ik ben 54 jaar, 12 jaar getrouwd met Melissa en wij hebben twee dochters: Olivia (11) en Victoria (8) vanaf september 2023 in respectievelijk groepen 8A en 5A. Vanuit Amsterdam zijn wij in 2011 naar Laren verhuisd en later naar Eemnes, waar wij nu wonen. Melissa is opgegroeid in Blaricum. Ik ben werkzaam als advocaat en zelfstandig adviseur en opleider op het gebied van bestuur, toezicht en medezeggenschap. In mijn vrije tijd wandel en reis ik graag met ons gezin. Graag werk ik aan effectieve en creatieve manieren om ouders te betrekken bij het reilen en zeilen van de school en draag ik als ‘kritische vriend' bij aan onze MR en GMR, in een sfeer van samenwerking met directie en bestuur.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze school valt onder het bestuur van Alberdingk Thijm scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt een ouder en een teamlid af. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de GMR gemiddeld eens in de zes tot acht weken overleg met het bestuur over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de ATscholen. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur van Alberdingk Thijm scholen een besluit niet kan uitvoeren zolang de GMR niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de GMR zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van de ATscholen over zaken die geregeld moeten worden. Margit Meuwissen - van der Straaten neemt zitting in de GMR namens onze school samen met Arthur Hol. 

De Oudervereniging (OR) 

De ouders/verzorgers van de kinderen van onze school worden bij het inschrijven van hun kind (via het inschrijfformulier) automatisch lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging heeft een bestuur dat bestaat uit ouders. Deze zorgt voor de organisatie van alle feesten en partijen op en rondom school. Hierbij valt te denken aan schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmarkt, paasontbijt et cetera. Tien keer per jaar vergadert de ouderraad met de directie. Jaarlijks wordt in oktober het financieel jaarverslag over het afgelopen schooljaar vastgesteld. Daarnaast wordt de begroting voor het lopende schooljaar gepresenteerd en wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Voor het afgelopen schooljaar was dit een bedrag van € 60 per kind. Van dit bedrag worden festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, schoolschaatsen etc., maar ook excursies en culturele activiteiten bekostigd.

Klassenouders 

Per groep worden er twee klassenouders aangesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkracht en coördineren de activiteiten van de ouders binnen de groep. Zij regelen in samenwerking met de leerkracht allerlei praktische zaken voor onze leerlingen. We denken hierbij aan bijzondere klassenactiviteiten zoals de verjaardag van de leerkracht, het organiseren van vervoer bij excursies, het opvangen van nieuwe ouders, helpen bij vieringen e.d. Bij aanvang van het jaar worden zij uitgenodigd voor het klassenouderoverleg waarin het komend schooljaar wordt doorgenomen en de taken verdeeld.  

Verkeersbrigade 

Voor het veilig oversteken van de leerlingen heeft de school een eigen verkeersbrigade: een groep ouders die afwisselend dagelijks helpt met oversteken van de Eemnesserweg. Per oversteekbeurt zijn er twee brigadiers nodig die het zebrapad bemannen; een kwartier voor de aanvang van de school en een kwartier na het einde van de school. Het rooster voor de verkeersbrigadiers wordt steeds opgesteld voor de periode tussen twee vakanties. Vooraf dienen de ouders/verzorgers een cursusavond te volgen. Wilt u ook bijdragen aan een veilige oversteek voor onze leerlingen? Meld u dan nu aan via info@debinckhorst.nl 

Geldelijke bijdragen van ouders 

 • Schoolfonds: Vrijwillige bijdrage van ouders 

Onderwijs is in principe gratis. De bekostiging van het rijk is gebaseerdop het aantal leerlingen. Het geld van de overheid wordt gebruikt voor personeel, huisvesting en onderwijsmaterialen. Dit budget is niet ruim en in onze ogen onvoldoende om te komen tot kwalitatief hoogwaardigonderwijs. 

Wij vragen daarom aan de ouders een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en komt ten goede aan het schoolfonds. Door het overmaken van de bijdrage op Raborekening NL75 RABO 0308428862 t.n.v. ATscholen inzake De Binckhorst - St. Jan gaat u akkoord met de overeenkomst met betrekking tot het schoolfonds. Dit jaar bedraagt de bijdrage € 60 per kind. Ieder is vrij om dit bedrag te verhogen. U krijgt het betalingsverzoek aan het begin van het schooljaar. De bijdrage wordt ingezet voor ICT-middelen als chromebooks en iPads, voor de verschillende lessen en activiteiten in het nieuwe kooklokaal en voor onze jubileum projectweek i.v.m. het 110- jarg bestaan

Vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad 

Ouders zijn via de inschrijving van hun kind op school automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging verzorgt vele activiteiten rondom sfeervolle momenten zoals sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval etc. onmisbaar voor een goede sfeer in de school. De ouderraad int ook een contributie om al die feestelijkheden mogelijk te maken. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in het najaar. Afgelopen jaar bedroeg deze € 60,- per kind. Het betalingsverzoek ontvangt u aan het begin van het schooljaar en u kunt dit bedrag overmaken op NL18 RABO 0334 9358 81. 

 • Incidentele bijdragen voor kamp e.d. 

In de loop van het schooljaar worden ouders van groep 8 benaderd voor geldelijke bijdragen. Dit zal betrekking hebben op de kosten voor: 

 • Het schoolkamp van groep 8
 • De afscheidsdag van groep 8
 • Het afscheidsfeest van groep 8 

U kunt het bedrag, nadat u een verzoek tot betaling heeft gekregen overmaken op Raborekening NL51RABO0117672068 t.n.v. AT-scholen, Binckhorst - St. Jan. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om deze bijdragen te betalen dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. 

 • Humanitaire acties 

De leerlingen zullen benaderd worden om zelf actief mee te werken aan acties voor o.a. kinderpostzegels, de veertigdagenactie en andere acties die wij gedurende het schooljaar belangrijk vinden. 

 • Sponsoring 

Onze school mag gesponsord worden. Wellicht een unieke kans voor uw bedrijf om ons onderwijs een extra boost te geven. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag op geen enkele wijze schade worden berokkend aan het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van leerlingen. Mocht uw bedrijf interesse hebben in het sponsoren van de school, neemt u dan contact op met de directie. Mogelijk gaat het sponsoren u net iets te ver en wilt u zich beperken tot een schenking. Deze mogelijkheid is er ook. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur. 

Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden 

Communicatie met ouders 

We hechten op onze school aan goede communicatie met de ouders/ verzorgers en we trachten de ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming tussen de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te bewerkstelligen.
Dit doen we door: 

 • Informatieavonden voor ouders. Bij aanvang van het schooljaar heeft elke groep een informatieavond, waarop ouders over allerlei zaken, die de groep betreffen geïnformeerd worden. Ook blikken wij aan het einde van het schooljaar terug en vooruit.
 • Kindontwikkelgesprekken (groep 5 t/m 8) waarop de leerkracht samen met uw kind en u als ouders/verzorgers een gesprek voert over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Het doel is om de leerling eigenaar te laten zijn van zijn/haar eigen proces waarbij de leerkracht en ouders/ verzorgers de leerling ondersteunen om tot ontwikkeling te komen.
 • Ontwikkelgesprekken (groep 1 t/m 4)  waarop de ouders/verzorgers geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
 • De informatiebrief BinckNews4U, een informatiebrief met alle activiteiten en relevante informatie verschijnt gemiddeld eens per maand. Deze brief wordt per mail verstuurd.
 • Een aantal keer per jaar ontvangt u onze inhoudelijke nieuwsbrief Binck Binnenste Buiten. Hierin schrijven wij over de ontwikkelingen en achtergrond rondom beleid op onze school.
 • Parro-app; middels deze app communiceren leerkrachten en directie met ouders. De app heeft een bulletin functie. School communiceert korte berichten die van belang zijn voor een klas via de app. Ook wordt in de onlineagenda bijgehouden welke zaken er spelen op school, wordt de ouderhulp georganiseerd per activiteit en kunt u zelf een één-op-één gesprek beginnen met de leerkracht.
 • De website waarop de actuele informatie vermeld staat met berichten over onze activiteiten: www.debinckhorst.nl.
 • De schoolgids die jaarlijks verschijnt. 
 • De incidentele contacten, waarbij of de ouder of de leerkracht het initiatief neemt.
 • Het bijwonen door de directie van de vergaderingen van de oudervereniging.
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie. 

In het geval dat u als ouders gescheiden bent, hebben beide ouders recht op informatie van de school. We verwachten van u dat u contact met ons opneemt als er zaken spelen rondom uw kind. Alleen in een open communicatie kunnen we goed in gesprek gaan over uw kind. We gaan ervanuit dat u de professionaliteit van onze leerkrachten hierin respecteert. 

Overige ouderhulp 

Bij onze gemeenschap horen ook de ouders/verzorgers. Wij zijn blij met alle ouders die hun steentje bijdragen om ons onderwijs te verrijken. Wij hebben in de loop van de jaren ervaren dat wij door de hulp van ouders meer voor- en met de leerlingen kunnen doen. U bewijst de school en de leerlingen een enorme dienst. Door deze werkzaamheden krijgt u ook een beter inzicht in het reilen en zeilen van de school waar uw kind(eren) een groot gedeelte van de dag doorbrengen. De ouders van de kleuters kunnen ook in de hogere groepen hulp verlenen en de ouders van de leerlingen uit de hogere groepen zijn ook welkom in de kleutergroepen. De klassenouders hebben m.b.t. de activiteiten ook een spilfunctie. Jaarlijks wordt op vele terreinen hulp van ouders gevraagd onder meer: 

 • als lid van medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen
 • bij sportdagen, feesten en voor het vervoer van/naar een locatie
 • voor de bibliotheek
 • als oversteekbrigadier
 • om voor te lezen in het Engels tijdens de English Wednesday
 • bij IPC
 • om een les te geven in een groep over uw hobby of beroep
 • bij de voorbereidingen van de slotavonden en musical van groep 8
 • ondersteuning bij projecten in of met de groep
 • het beheren en onderhouden van onze schoolmoestuin op de 2.0-locatie 

We vertrouwen erop dat wij ook het komend jaar weer vele ouders/verzorgers/ opa’s en oma’s in de school mogen verwelkomen ter ondersteuning en verrijking van ons onderwijs. In een aantal situaties is het niet mogelijk om kleinere kinderen mee te nemen. Leerkrachten zullen dit bijtijds aangeven. 

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Montessorischool Centrum
035 - 624 75 97
Naarderstraat 100, 1211 AM
www.montessorischool-centrum.nl 

Montessorischool Zuid
035 - 621 50 57
J.P. Coenstraat 41, 1215 KN
www.montessorischool-zuid.nl 

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl