Begeleiding

Wij hebben gekozen voor een breed georiënteerde school. Dit betekent dat er aandacht is voor leerlingen met én zonder leer- of gedragsproblemen. Bij het aannemen van leerlingen kijken we altijd of wij hen kunnen bieden wat zij nodig hebben in begeleiding. Onze groepen hebben een omvang van tussen de 25 en 30 leerlingen, we merken dat we niet alle leerlingen met gedragsproblemen adequaat kunnen begeleiden. Hierover zullen we steeds in contact blijven met de ouders en samen zoeken naar een goede plaats voor deze leerlingen. Op de Binckhorst-St. Jan leggen wij de prioriteit bij leren en kennisverweving, daar is ons onderwijs vooral op gericht. Bij zaken die thuis en de opvoeding raken en die buiten het kennisgebied van de leerkracht en de IB-ers liggen wordt de coördinator leerlingzaken ingeschakeld ter ondersteuning.

Aandacht op maat

Een aantal leerlingen ontvangt extra begeleiding buiten de klas. De leerlingen worden een aantal keer per week extra begeleid. De hulp die wordt geboden is vastgelegd in handelingsplannen die zijn ontleend aan het jaarplan, opgesteld met de ambulant begeleider. Leerlingen met een ernstige leesachterstand of dyslexie komen in aanmerking voor het leespaleis. Deze leerlingen krijgen gedurende een aantal maanden een intensieve vorm van leesbegeleiding.

Explorer Groep voor groep 4 t/m 8

Bij de kleuterscreening en jaarlijks na de begeleidingstoetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem wordt gekeken welke kinderen opvallend (hoog) scoren. Bij deze leerlingen wordt de quickscan van het DHH (digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden) afgenomen. Op basis van deze twee componenten wordt bepaald of de leerlingen extra uitdaging aangeboden krijgen in de Explorergroep. Er is een beperkt aantal plaatsen in de Explorergroep. Van kinderen in de Explorergroep wordt een zelfstandige werkhouding verwacht. Als deze leerlingen klaar zijn met hun klassenwerk kunnen zij ook in de eigen klas aan de taken van de Explorergroep werken.

School Ondersteunings Profiel

Op De Binckhorst-St. Jan wordt in eerste instantie onderwijs op drie niveaus aangeboden. Het kan zijn dat leerlingen behoefte hebben aan specifieke zorg. In het School Ondersteunings Profiel staat beschreven welke zorg geboden wordt op De Binckhorst-St. Jan.

U kunt hier naar het School Ondersteunings Profiel:

School Ondersteunings Profiel